miljöpolicy

    Omsorgen om säkerhet, hälsa och miljö är en viktig
    del av våran verksamhet på Humanistiskt Kapita.
    Förutom det självklara att alltid följa lagstiftningens
    och myndigheternas krav genom riktlinjer för att vi
    ska uppnå ständiga förbättringar inom områden
    som hälsa, säkerhet och miljö, är vår inriktning på
    HK secondhand att sälja begagnat och återvinna
    det mesta, men även sortera det som inte kan
    återvinnas för rätt nedbrytnings bearbetning.


Yttre miljö
    Vi ska värna om den yttre miljön genom att
    minska miljöpåverkan från hela vår verksamhet, 
    användningen av resurser, energi och råvaror
    ska göras så effektiv som möjlig.
    Miljöanpassade produkter/processer ska prioriteras
    samma gäller återvinning och sophantering.
    HK ska i sina olika verksamheter alltid ha ett
    aktivt miljöarbete som ska genomsyra verksamheten.

Hälsa och arbetsmiljö
    Vi ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att
    skada på medarbetare och andra personers
    hälsa förebyggs, ett positivt arbetsklimat skapas med
    avseende på fysiska, psykiska och sociala förhållande.

Säkerhet
    Vi ska arbeta för att förebygga alla personskador
    i samband med den egna verksamheten eller
    verksamheter som utförs på entreprenade.
    Och ha en god beredskap för olyckor,
    de risker som arbeten för med sig ska vara
    väl informerade och kända.
    Skadeförebyggande åtgärder ska vidtas noga. 
    Skadehjälpande åtgärder ska vara väl förberedda
    och räddningsinsatsen inövad efter god planering.

Detta skall åstadkommas genom att:

Miljöarbete ska vara en del av den dagliga
verksamheten med ett klart definerat
ansvar hos såväl chefer, anställda men
även våra medarbetare.

Vi arbetar för att nå ständiga förbättringar
genom att systematiskt sätta upp mål för
verksamheten och göra handlingsplaner
så att vårat företag ska nå dessa mål, 
samt göra regelbundna uppföljningar
av arbetet som utförs utav oss.

Ge god information om verksamheten till både
medarbetare och även omvärlden,
vi är mottagliga för synpunkter och förslag från
alla våra medarbetare och övriga individer
som kommer i kontakt med företaget.

Alla medarbetare ska motiveras att visa ansvar
för hälsa, säkerhet och miljö genom rätt utbildning
samt träning inom miljöpolicyn som gäller. 

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan med
fokus på energi, kemikalier och transportområden.

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla
medarbetare och uppmuntrar dem till att ta
hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet som utförs.

Även organiseras miljöarbetet så att det blir
ett naturligt inslag hos alla våra anställda,
och implementeras i deras dagliga arbete.

Vi anstränger oss att använda miljömärkta
produkter genom att alla inköp granskas och
utvärderas kring dom tänkta materialens
inverkan på miljön.

Vi minskar användningen av skadliga ämnen
i vår verksamhet och ökar återvinningsgraden
av avfall enligt myndigheternas miljöpolicy.
Avfallshanteringen säkerhetställer vi
på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Vi effektiviserar nyttjandet av transporter och
planerar att använda miljöbilar.
Vårt miljöarbete ska i proaktivt syfte
förnyas och förbättras.

Vi har en anställd som är miljöansvarig.
Revision av miljöplan sker varje år och
all produktdokumentation arkiveras.